Společnost FRK SPLIT s.r.o. naplňuje požadavky GDPR

logo-split-75 

FRK SPLIT s.r.o. zapsaná v OR vedeném KS v Ústí n. L., sp. zn. C30445

U Splitu 933, 432 01 Kadaň

IČO: 28746813, DIČ: CZ28746813 


Jak společnost FRK SPLIT s.r.o. naplňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)

1.    FRK SPLIT s.r.o. jako správce osobních údajů
Společnost FRK SPLIT s.r.o. se zabývá provozováním hotelu a apartmánů, kde nabízí hotelové služby, proto se správa osobních údajů týká především zákazníků (hotelových hostů), zaměstnanců společnosti, dodavatelů služeb a materiálu a také všech ostatních osob, které se vyskytnou v prostorách hotelu.

2.    Kategorie osobních údajů, které FRK SPLIT s.r.o. spravuje a účel, ke kterému osobní údaje slouží
Většina osobních údajů, se kterými FRK SPLIT s.r.o. pracuje, se týká kontaktních údajů hotelových hostů a údajů potřebných pro vedení evidence cizinců na našem území. Tyto údaje společnost využívá pro svou podnikatelskou činnost. Jedná se především o jméno a příjmení, adresu, státní příslušnost, datum narození telefonní číslo a e-mailová adresa hotelových hostů, příp. jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail těch osob, které zastupují dodavatele služeb a materiálu potřebných pro chod hotelu.
Zaměstnanci poskytují více osobních dat, ale vše podléhá zákonným povinnostem (především zpracování mezd, důchodové pojištění, zpracování daní, apod.). Účelem těchto osobních údajů je tedy naplnění pracovních smluv a všech úkonů, které s touto agendou souvisí.
Poslední kategorií osobních údajů je záznam z kamerového systému, který je instalován uvnitř i v okolí hotelu. Záznam je uchováván po nezbytně dlouhou dobu za účelem ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v areálu i za účelem ochrany majetku společnosti.

3.    Poskytování osobních údajů třetím osobám
Žádné z výše uvedených osobních údajů nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma našich zpracovatelů, kteří nám poskytují účetnické služby a služby zpracování personální agendy, služby zajišťování BOZP a PO, služby IT ochrany, služby zajišťování bezpečnosti objektu, služby pracovního lékařství, apod. Dále jsme povinni poskytovat osobní údaje státním institucím či orgánům činným v trestním řízení. Osobní údaje jsou poskytovány třetím zemím pouze v případě, že hotelový host pochází z této třetí země. Potom probíhá komunikace mezi recepcí a tímto hostem za účelem poskytnutí služby ubytování.
4.    Uchovávání a likvidace osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, kterou vyžadují zákonné povinnosti a kterou ukládá FRK SPLIT s.r.o. archivační řád. Ten respektuje i jiné než zákonné povinnosti společnosti. Vzhledem k tomu, že zákazníci často požadují zpětně doklady o ubytování, je nutné uchovávat nezbytné dokumenty pro případné reklamace či následné požadavky zákazníků. Po uplynutí archivační doby veškeré dokumenty obsahující osobní údaje likvidujeme jak v listinné podobě, tak v elektronické podobě.
5.    Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje v naší správě jsou chráněny několika způsoby. První ochranou je zabezpečovací systém hotelu včetně kamerového systému, který je napojen na zabezpečovací firmu. Druhou ochranou je zabezpečení softwarové, které je několikastupňové a třetí ochranou je organizační zabezpečení, kde s osobními údaji pracují pouze osoby k tomu určené a kompetentní.

6.    Práva subjektů údajů
Dle čl. 13 – 20, Nařízení má subjekt (tedy nositel) osobních údajů právo na informace o tom, jak je s jeho údaji nakládáno, jaký je účel pro jejich zpracování, jak dlouho jsou uchovávány. Dále má právo na opravu nepřesných údajů a právo na výmaz, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti správce.

V Kadani, dne 23. 5. 2018

Non-binding reservations

We apologize for the temporary malfunction of the request form.

For accommodation inquiry please send email: info@hotel-split.cz

To demand Please indicate the number of persons and arrival and departure.

Thanks

 

 

 

 

 

 

Contact us

Hotel-SPLIT-mini-mapaHotel Split Kadaň 
restaurants and hotels

U Splitu 933, 432 01 Kadaň
CIN: 28746813
VATIN: CZ28746813
   
Reception:
Phone: +420 474 332 041
Email: info@hotel-split.cz
 
Restaurant:
Phone: +420 474 332 478
 

Directress:
Phone: +420 474 333 970 

We are in the Business register in Ústí nad Labem under the number B 1964. 
We are always looking for new co-workers for Hotel Split. Are you young, capable, do you wish to work and build a high quality facility?
Send us your CV: info@hotel-split.cz
Partner  | Site Map