PROVOZNÍ ŘÁD RESTAURACE SPLIT

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Identifikace

název: Restaurace Split adresa: U Splitu 933, Kadaň, 43201

e-mail : restaurace@hotel-split.cz telefon: +420 474 332 478

Provozovatel: Kamil Küffner název: Kamil Küffner

adresa: Luční 36, Otvice, 43111

IČ : 02297051

e-mail : kamilkuffner@seznam.cz  telefon: +420 604 911 539

Provozní doba: neděle až čtvrtek od 11.00 do 22.00 hodin , pátek a sobota     od 11.00 do 23.00 hodin

 1. Tento provozní řád určuje zásady chování zákazníků restaurace, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k postihu dle provozního řádu či zákazu vstupu.
 2. Vstup do restaurace a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily tímto provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele a zástupců provozovatele.

Článek 2

Specifikace restaurace

Provozní prostor restaurace tvoří: Hlavní vchod, vstupní vestibul, restaurace, terasa,

venkovní zahrádka s barem, wc a další provozní místnosti.

Článek 3

Všeobecná pravidla užívání prostor restaurace

 1. Vstupem do restaurace se zákazník zavazuje řídit jednotlivými body provozního řádu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat zákazníka z prostoru restaurace při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez nároku na vrácení peněz za nápoje a jídla v případě, že již byla cena uhrazena.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v prostoru restaurace.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo na náhradu škody na vybavení provozovny (sklo, porcelán, popelníky a jiné drobné předměty). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat do prostoru restaurace osobě nevhodně oblečené (oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek.
 6. V prostorách restaurace je pro bezpečnost zákazníků nainstalován kamerový systém.
 7. Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách restaurace.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo při některých avizovaných akcích nepovolit vstup na akci osobám mladších 18-ti let.
 9. Zákazník je povinen dodržovat provozní dobu, která je uvedena na vstupních dveřích.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu upravit bez předchozího upozornění.
 11. Zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy.
 12. Zákazník vstupem do prostoru restaurace souhlasí s pořízením fotografie v prostorách restaurace a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele.

Článek 4

Zákazy

 1.    Do prostor restaurace je zakázáno vnášet a používat pyrotechniku, výbušninu a manipulovat s otevřeným ohněm.
 2.    Do prostor restaurace je zakázáno vnášet a používat zbraně.
 3.    Do prostor restaurace je zakázáno vnášet a používat nápoje a potraviny a jejich následné konzumování v provozovně.
 4.    V prostoru restaurace je zakázáno prodávat a podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám mladších 18-ti let, osobám, které se v pochybnostech nemohou prokázat platným občanským průkazem, osobám podnapilým, jakož i nabízet, zprostředkovávat nebo jinak umožňovat těmto osobám používání tabákových výrobků. Zakazuje se prodávat tabákové výrobky osobám mladších 18-ti let.
 5. Do prostoru restaurace je zakázáno vstup se psy, kočkami a jinými domácími zvířaty.
 6. V prostotu restaurace je zakázáno koření veškerých tabákových výrobků.
 7.    Za provoz restaurace odpovídá provozovatel restaurace a má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
 8.    Tento řád je závazný pro všechny zákazníky, kteří využívají prostor restaurace.
 9.    Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena a specifikována v tomto provozním řádu se řídí dalšími vnitřními předpisy provozovatele a příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména právními předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví.
 10. Tento provozní řád může být měněn a doplňován formou písemných dokladů.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu provozního řádu.
 12. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 1.    Za provoz restaurace odpovídá provozovatel restaurace a má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.
 2.    Tento řád je závazný pro všechny zákazníky, kteří využívají prostor restaurace.
 3.    Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena a specifikována v tomto provozním řádu se řídí dalšími vnitřními předpisy provozovatele a příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména právními předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví.
 4. Tento provozní řád může být měněn a doplňován formou písemných dokladů.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu provozního řádu.
 6. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Kadani dne 1. 1. 2014

We are always looking for new co-workers for Hotel Split. Are you young, capable, do you wish to work and build a high quality facility?
Send us your CV: info@hotel-split.cz
Partner  | Site Map